Urmăriţi-ne pe Facebook

I. REGULAMENTUL CLUBULUI

 1. Clubul are ca scop promovarea vânzărilor directe organizate de companie și facilitarea cooperării cu aceasta.
 2. Admiterea la club este liberă după completarea formularului de înregistrare de pe site-ul web www.betterstyle.ro.
 3. Membrii clubului sunt împărțiți în: Clienți Permanenți și Reprezentanți Independenți.
 4. Membrii clubului sunt obligați să respecte cu strictețe toate prevederile Regulamentului și legislația în vigoare din România.
 5. Membrii clubului nu sunt angajați sau agenți ai societății sau ai oricăreia dintre filialele acesteia. Prin urmare, ei nu au dreptul să reprezinte societatea în orice formă, și nici nu au dreptul să își asume obligații în numele sau în beneficiul societății.
 6. Niciun Reprezentant Individual/ Client Permanent nu are dreptul să utilizeze în legătură cu activitatea desfășurată, denumirile BetterStyle, Betterstyle Albastru Natura sau logo-ul acesteia, sau orice alte denumiri, mărci comerciale, mărci de servicii sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, care sunt deținute de companie sau de oricare filială a acesteia, fără acordul prealabil scris al companiei sau sucursala în cauză.
 7. Reprezentantul independent nu poate transfera drepturile care decurg din cooperarea cu societatea fără acordul prealabil scris al acesteia. Clientul Permanent nu poate transfera drepturile care decurg din cooperarea cu compania.
 8. Membrul Clubului poate în orice moment să renunțe la calitatea de membru al Clubului prin depunerea unei cereri scrise sau trimiterea unui e-mail pe adresa: contact@betterstyle.ro
 9. Vânzarea de produse are loc numai prin rețeaua de vânzări directe, ocolind puncte tradiționale de vânzare cu amănuntul (de ex. Magazine, bazaruri, târguri), en-gros, inclusiv licitație pe site-uri web.

  Membrul Clubului

 10. Reprezentant independent poate fi orice persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizațională fără personalitate juridică, implicată în afaceri în nume propriu și pe cont propriu. Reprezentantul Independent își asumă întreaga responsabilitate și riscurile economice asociate cu activitatea economică desfășurată.
 11. Clientul Permanent poate fi orice persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizațională fără personalitate juridică, care cumpără produse pentru propriile lor nevoi. Clientul Permanent are dreptul de a cumpăra produse la prețul de en-gros și dreptul la reducere la achiziționarea de produse. Clientul Permanent nu are dreptul de a revinde produsele.
 12. Membrul Clubului are posibilitatea ca într-o perioadă de cel puțin șapte zile calendaristice să se retragă din înregistrarea în Club, fără a suporta nici o taxă și fără a da nici un motiv. Termenul limită de exercitare a acestui drept este calculat de la data înregistrării.
 13. Prima perioadă de membru în club este de 12 luni și se calculează din luna înregistrării.
 14. Calitatea de membru se prelungește în mod automat pentru următoarele 12 luni, perioada este calculată de la sfârșitul perioadei precedente, sub rezerva depunerii și realizării de către Membrul Clubului a unei comenzi noi (ulterioare) înainte de expirarea perioadei în cauză.
 15. Soțul/soția Membrului Clubului poate fi înregistrat sub un alt număr de înregistrare numai în structura soțului/soției său, în primul nivel.
 16. Reprezentanții independenți menționați la pct. 12 din Regulamentul Clubului, sunt obligați să participe la ședințele de instruire indicate și conferințele organizate de companie, să împartă experiența cu alți membri ai Clubului, experiență obținută în cooperare cu societatea și să le prezinte la întâlnirile membrilor Clubului.

  Numărul de Înregistrare

 17. Fiecare membru al Clubului primește la înregistrare un număr individual de înregistrare sub care funcționează în Club.
 18. Un membru al Clubului are dreptul la un singur număr de înregistrare.
 19. Toate privilegiile, drepturile și beneficiile din partea companiei sunt atribuite numărului de înregistrare individuală a membrului Clubului.
 20. În situația în care intervine decesul unui membru al Clubului, numărul de înregistrare al acestuia precum și toate privilegiile, drepturile și beneficiile se transferă moștenitorilor săi, în conformitate cu prevederile Art. 953 și urmatoarele din Codul Civil. Anularea numărului de înregistrare de către Membrul Clubului poate avea loc numai în cazuri justificate și numai cu acordul scris al companiei.

  Încetarea, Anularea Calității de Membru

 21. Calitatea de Membru încetează în caz de:
  1. Depunere de către membrul clubului a unei notificări scrisă de demisie din calitatea de membru al clubului – de la data primirii notificării de către companie.
  2. Nedepunere de către Membrul Clubului a nici unei comanzi punctate, în nci o lună în ultimele 12 luni – de la data primei zile de la scurgerea perioadei sus menționate.
  3. Excluderea Membrului din Club
 22. Calitatea de Membru al Clubului este nulă în caz de:
  1. Deces al membrului Clubului – al Clientului Permanent
  2. Lichidare a activității Membrului Clubului – a Reprezentantului Independent
 23. Încetarea sau anularea calității de membru nu exclude și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Membrului Clubului față de companie.
 24. Compania are dreptul de a exclude un membru al Clubului sau de a lua orice altă acțiune cu efect imediat în cazul în care:
  1. Încalcă regulile de funcționare sau sistemul de vânzări specificate în Regulamentul Clubului și Codul Etic al Membrului Clubului.
  2. Realizează unele activități în detrimentul intereselor, numelui bun, poziției pe piață, imaginii Companiei sau membrilor Clubului.
  3. Efectuează activități pentru sau în numele unor terțe părți fără știrea sau consimțământul acestora, (de ex. dispunerea, luarea de măsuri pentru a face modificări legate de transferul de grupuri de sponsorizare, în totalitate sau în parte).
  4. Trece date false, inclusiv statutul juridic, datele de adresă sau alte date de către Membrul Clubului
  5. Nu oferă companiei informații referitoare la schimbarea statutului juridic al Membrului Clubului (de exemplu. închiderea afacerii).
 25. Membrul Clubului care a fost exclus din Club, pierde toate drepturile și privilegiile odată cu excluderea din Club.
 26. Societatea poate suspenda Membrul Clubului în drepturile sale, în special în cazul în care există îndoieli cu privire la respectarea adecvată a principiilor de funcționare sau de vânzare a produselor.
 27. Suspendarea calității de membru duce la suspendarea automată a dreptului de a face achiziții, sponsorizare și suspendarea drepturilor legate de activitățile Clubului. Suspendarea durează până la clarificarea situației, nu mai mult de 6 luni.
 28. În caz de excludere din Club sau de demisionare a Membrului Clubului, reînregistrarea în Club poate avea loc nu mai devreme de 6 luni de la data excluderii sau primirii notificării scrise a demisiei din Club. În acest caz, re-admiterea la Club va avea loc după depunerea unei noi cereri de înregistrare și acceptarea acesteia de către companie.

  Sistemul de Vânzare

 29. Clubul are ca scop promovarea vânzărilor directe organizate de companie și facilitarea cooperării cu aceasta.
 30. Vânzările de produse în orice formă contrară esenței vânzărilor directe va fi considerată o încălcare flagrantă a regulilor de Membru al Clubului.

  Grupul de Sponsorizare

 31. Grupul de Sponsorizare este format Membrii Clubului introduși în club de către alți membri ai Clubului.
 32. Fiecare membru al Clubului are dreptul la dezvoltarea și sponsorizarea rețelei de vânzări în condițiile planului de marketing.
 33. Membrul Clubului, care creează și dezvoltă rețeaua de vânzări prin sponsorizare, are obligația de a instrui persoanele noi, de prezentare a produselor BetterStyle, de motivare a construcției rețelei de vânzări.
 34. Membrii Clubului nu pot face orice modificări legate de transferul de grupuri de sponsorizare, în totalitate sau în parte.Aspecte Financiare
 35. Membrii clubului sunt obligați să regleze toate obligațiile financiare față de companie.
 36. Membrul Clubului nu are dreptul de a începe orice acțiune în numele și în beneficiul societății, în special, să își asume obligații sau să cesioneze active.
 37. Membrul Clubului are dreptul de a primi reduceri și bonusuri pentru dezvoltarea rețelei.
 38. Bonusurile pentru marketing și dezvoltarea rețelei de vânzări sunt plătite până la 14 zile de la data emiterii facturii.

  Încetarea contractului

 39. Membrii clubului au dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de 14 zile, fără a da nici un motiv.

  Datele cu caracter personal

 40. Administratorul datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/WE (regulament general privind protecția datelor) (J.Of.UE.L., 2016. Nr. 119, pagina 1) denumit în continuare "GDPR" este BetterStyle Polska Sp. z o.o. cu sediul la Varșovia (02-202), str. Kwitnącego Sadu 9 și Betterstyle RO SRL., Street Vasile Lascar, nr.33, cam.1, bl.7, sc. 4. et. 2, sector 2, Bucuresti
 41. Fiecare Membru al Clubului are dreptul la vizualizarea conținutului propriilor dat cu caracter personal precum și modificarea lor, ștergerea, limitarea prelucrării lor, dreptul de a transfera aceste date, de a obiecta, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 42. Comunicarea acestor date este voluntară, dar necesară pentru a se înregistra la Club. Datele sunt prelucrate în scopuri legate de apartenența la Club.
  Încredințarea procesării datelor cu caracter personal

 43. BetterStyle Polska Sp. z o.o. și Betterstyle RO SRL. încredințează Membrilor Clubului prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile și domeniul de aplicare specificate în Principiile Detaliate ale Clubului BetterStyle, iar Membrul Clubului, declară că, va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR.
 44. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în aplicarea dispozițiilor prezentelor Principii Detaliate ale Clubului BetterStyle.
 45. Membrul Clubului este obligat:
  • la prelucrarea datelor cu caracter personal încredințate exclusiv în scopul specificat mai sus,
  • să nu întreprind nicio acțiune pentru a încredința în continuare sau a pune la dispoziție date într-un mod care nu este prevăzut în prezentul Regulament sau nu este în conformitate cu prevederile legale,
  • să returneze imediat datele personale după încheierea colaborării cu noi (renunțarea la participarea la Clubul de BetterStyle RO) și să șteargă aceste date de la toți suporturi de date pe care au fost salvate BetterStyle Polska Sp. z o.o și Betterstyle RO SRL își rezervă dreptul de a efectua un control la Membtul Clubului. referitor la metodele de procesare a datelor încredințate. Membrul Clubului are obligația de a ne permite să efectuăm un astfel de control imediat după ce va fi apelat.
 46. Membrul Clubului este de acord să răspundă imediat oricăror întrebări pe care va pune BetterStyle Polska Sp. z o.o. și Betterstyle RO SRL în legătură cu prelucrarea datelor încredințate în temeiul acestei Politici de Confidențialitate și a Principiilor Detaliate ale Clubului, legate de protecția datelor cu caracter personal folosite de Membrul Clubului.
 47. BetterStyle Polska Sp. z o.o. și Betterstyle RO SRL. autorizează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul și în domeniul specificat în Principiile Detaliate ale Clubului, în special în sistemele informatice și pe suport de hârtie, precum și pentru autorizațiile ulterioare pentru persoanele care cooperează cu un Membru al Clubului pe baza contractelor de drept civil, sub rezerva stipulației contractuale, că aceste persoane vor respecta toate cerințele de prelucrare a datelor care se aplică membrilor Clubului și cu condiția ca această autorizație suplimentară să fie acceptată de către BetterStyle Polska Sp. z o.o. și Betterstyle RO SRL
  În cazul transferului fișierelor care conțin date cu caracter personal, aceste fișiere vor fi securizate în timpul transmiterii prin rețeaua publică prin mijloace criptografice de protecție a datelor cu caracter personal.
 48. BetterStyle Polska Sp. z o.o. și Betterstyle RO SRL au dreptul să anuleze înregistrarea ca Membru al Clubului, în cazul când va procesa datele cu caracter personal contrar prevederilor prezentelor Principii Detaliate ale Clubului.
  BetterStyle Polska Sp. z o.o. și Betterstyle RO SRL. nu sunt răspunzători pentru obligațiile Membrilor Clubului. față de terțe persoane care rezultă din prelucrarea datelor cu caracter personal în contradicție cu prezentele Principii Detaliate ale Clubului, precum și pentru angajamentele Membrului. față de persoanele pe care Membrul Clubului le-a autorizat să proceseze aceste date cu caracter personal.
 49. Dispozițiile de mai sus nu eliberează Membrul Clubului din obligația de a încheia cu persoana căreia îi încredințați datele pentru procesare, un acord scris de încredințare, care să specifice scopul și limitele încredințării procesării acestor date.

 

II. Codul Etic al Membrului Clubului

Ca membru al Clubului mă angajez să acționez în conformitate cu Regulamentul Clubului, și în special:

 1. Voi depune toate eforturile cu diligență pentru deservirea Clienților mei și a Grupului meu de Sponsorizare.
 2. Voi prezenta produsele în conformitate cu scopul și principiile de vânzări directe. Nu voi vinde produsele BetterStyle prin puncte de vânzare cu amănuntul, bazar en-gros, magazine, licitații online, precum și în orice alt mod incompatibil cu esența vânzărilor directe.
 3. Voi prezenta opțiunile de acționare în cadrul Clubului într-un mod corect și în concordanță cu Materialele, care includ: Ghidul Reprezentantului, Planul de marketing si alte materiale ale companiei curente.
 4. Nu voi încuraja în mod direct sau indirect, alți Membri ai Clubului să-și schimbe Sponsorul și nici să colaboreze cu o altă companie decât cea de vânzări directe.
 5. Voi avea grijă de imaginea proprie, cât și a produselor și serviciilor companiei.

 


Descărcați PDF